top of page

Direct Проект

Управление на дигиталната трансформация чрез развиване на дигиталната подготвеност, устойчивост на срив и капацитет. Проектът DiRECT е насочен именно към тези приоритети, тъй като подкрепя плановете за дигитална трансформация на професионалното образование и обучение (ПОО), както и обучението на по-възрастни служители и работници. Проектът има за цел да повиши капацитета и подготвеността на институциите за ПОО  да осъществят ефективен преход към дигитално обучение, особено след COVID. В допълнение, този проект е насочен към приоритета на ПОО „Адаптиране на професионалното образование и обучение към нуждите на пазара на труда“, тъй като подкрепя развитието на програми за ПОО, предлагащи балансирана комбинация от  професионални умения и възможности за учене на работното място, които са съобразени с всички ключови компетентности, от които заетите в сферата на логистиката се нуждаят, за да се адаптират към изискванията на пазара на труда.

Основните теми, които се разглеждат в този проект, са:

Дигитални умения и компетентности;

Преодоляване недостига на умения и посрещане на нуждите на пазара на труда

Активното остаряване.

bottom of page